Corporate governance

Board of Management

Mr. Do Van Nhan

Chairman

Mr. Chu Duc Khang

Deputy Chairman

Mr. Nguyen Thanh Binh

Member

Ms. Nguyen Minh Nguyet

Member

Mr. David Do

Member

Ms. Ha Thu Hien

Member

Mr. Vu Ninh

Member

Mr. Bolat Dulsenov

Member

Mr. Tsuyoshi Kato

Member

Ms. Bui Thi Thu Huong

Member

Board of Directors

Mr. Nguyen Thanh Binh

CEO

Mr. Pham Quoc Long

Deputy CEO

Mr. Nguyen The Dung

Deputy CEO

Mr. Do Cong Khanh

Deputy CEO

Control Board

Mr. Luu Truong Giai

Chief

Ms. Vu Thi Hoang Bac

Member

Ms. Tran Duc Thuan

Member

Ms. Phan Cam Ly

Member

Ms. Tran Hoang Ngoc Uyen

Member