Thông báo

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của GMD

[ 16/10/2018 ]

GMD: thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài

[ 18/09/2018 ]

GMD: thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

[ 27/08/2018 ]

GMD: báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESPP 2016 – 2017

[ 25/08/2018 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: